Danh sách dự án

Tìm tên dự án hoặc địa điểm:

STT Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích Ngày khởi công Ngày mở bán Ngày hoàn thành
1 Dự án nhà ở xã hội Bình Thuận TuyenThang Ltd. Bình Thuận 15 ha 28-09-2021 28-03-2023 28-07-2024 Chi tiết
2 Dự án nhà ở xã hội Đà Nẵng TuyenThang Ltd. Đà Nẵng 15 ha 28-11-2021 28-03-2023 28-09-2024 Chi tiết
3 Dự án nhà ở xã hôi Thành phố Vũng Tàu TuyenThang Ltd. Thành phố Vũng Tàu 15 ha 28-10-2021 28-03-2023 28-03-2024 Chi tiết

Trang1 / 2